دوره ی آموزشی وصول مطالبات و معوقات

مدرس: علی خویه