وصول مطالبات و معوقات بانک بیمه صنایع آب و برقتصویر بالا از مقاله ی آقای ایرج پرهیزگار  گرفته شده است.